Anna Metteri, Heli Valokivi & Satu Ylinen (toim.): Terveys ja sosiaalityö

PS-kustannus, 2014


Kun ihminen sairastuu fyysisesti tai mieli järkkyy, omien asioiden hoitaminen vaikeutuu. Tällöin tarvitaan sosiaalisen näköktulmia arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.


Tässä teoksessa terveys nähdään laajasti hyvinvoinnin kysymyksenä, osana sosiaalityön yhteisiä jäsennyksiä ja käytäntöjä sekä yhteiskuntapoliittisena ja rakenteellisena kysymyksenä. Kaikki sosiaalityöntekijät törmäävät työssään terveyteen liittyviin kysymyksiin. Terveydenhuollon sosiaalityön lisäksi terveys- ja mielenterveyskysymykset ovat keskeisesti läsnä aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa, vammaispalvelussa ja gerontologisessa sosiaalityössä.

Kirjassa käsitellään niin somaattisen kuin mielenterveyden kysymyksiä, vammaisuutta, vanhuutta, köyhyyttä ja sairastamista osana sosiaalityön tehtäväkenttää. Teos soveltuu sosiaali-ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille, tutkijoille ja päätöksentekijöille sekä palveluiden käyttäjille. 

Oma arvioni: Tämä uutuuskirja on monipuolinen katsaus sosiaalityön asemasta ja merkityksestä kansalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen tehtävässä monialaisessa työssä. Suosittelen kirja lämpimästi sosiaalityön opiskelijoille ja niille, jotka työssään kohtaavat sosiaalisia ja terveydellisiä kysymyksiä. Teoksen artikkelit tarjoavat paljon pohdinnan aiheita.