Kirjaesittely: Timo Ahosen ym. toimittama Oppimisen vaikeudet

Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 416 s.

Timo Ahosen, Mikko Aron, Tuija Aron, Marja-Kristiina Lerkkasen ja Tiina Siiskosen (2019) toimittama Oppimisen vaikeudet on tuore ja sisällöltään monipuolinen tietokirja, joka perustuu viimeisimpiin  tutkimustuloksiin oppimisen vaikeuksista. Se tarjoaa tietoa ja tukea niin oppimisen vaikeuksien ymmärtämiseen kuin  yksilöllisen oppimisen tukemiseen. Kirjan kirjoittajat ovat kokeneita oppimisvaikeustutkijoita muun muassa psykologian, kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja genetiikan aloilta. Tämän teoksen näkökulma oppimiseen ja oppimisessa ilmeneviin ongelmiin on siis monitieteinen ja aiempaa laaja-alaisempi. Teoksessa korostetaan sitä, että oppimisessa ilmenevät ongelmat tulee nähdä erilaisista syistä johtuvina ja monitasoisina ilmiöinä. Kehityksellistä näkökulmaa ei niitä tarkasteltaessa sovi unohtaa. Oppimisen vaikeudet ilmenevät eri tavoin erilaisissa tilanteissa ja elämänkaaren eri vaiheissa. Kirjassa tarkastellaan erikseen niin sanottuja erityisiä oppimisvaikeuksia, kuten kielenkehityksen, lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan perustaitojen ja hahmottamisen vaikeuksia. 

Kirjan keskeisenä tavoitteena on antaa eri alojen ammattilaisille sekä tieteelliseen näyttöön että käytännön kokemuksiin perustuen hyväksi havaittuja työkaluja oppilaiden yksilöllisen oppimisen tukemiseen ja dialogisen monialaisen yhteistyön tekemiseen, jotta jokaisen oppijan oikeus saada laadukasta opetusta voisi toteutua mahdollisimman hyvin riippumatta oppimisessa ilmenevistä haasteista. Oppimiselle tulee antaa riittävästi aikaa, ja tavoitteet on asetettava niin, että ne ovat kunkin oppijan kannalta tarkoituksenmukaisia ja saavutettavissa olevia. Näin jokainen oppija voi saada onnistumisen kokemuksia ja samalla  motivaation ylläpitäminen helpottuu. Oppimisen kun tulisi olla jokaiselle lapselle positiivinen kokemus monine myönteisine tunteineen. On olemassa runsaasti näyttöä siitä, että mahdollisimman varhain aloitettu tuki auttaa oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevia, ja parhaimmillaan oikein kohdennettu tuki saattaa ennaltaehkäistä tai lieventää ongelmia ja estää niitä kasautumasta. Viimeksi mainittu hyöty onkin erityisen tärkeä, sillä eri oppimisvaikeuksien esiintyminen päällekkäisinä on varsin yleistä. Lapsella voi siis olla samaan aikaan ongelmia vaikkapa lukemisessa ja laskemisessa. 

Jos olet tähän asti  ajatellut oppimisvaikeuksien olevan tarkkarajaisia ja helposti määriteltäviä häiriöitä, ongelmia tai peräti sairauksia, kannattaa sinun ehdottomasti lukea tämä kirja.  Se auttaa sinua ymmärtämään oppimista ja sen haasteellisuutta uudella tavalla. Sekä oppiminen että siinä ilmenevät vaikeudet ovat aina yksilöllisiä. Lapsi ei ole koskaan yhtä kuin diagnoosinsa eivätkä oppimisen vaikeudet ole hänen vikansa.  Jokaisella ihmisellä on aina mahdollisten vaikeuksiensa rinnalla lukuisia vahvuuksia ja muita ominaisuuksia, joita ei pidä unohtaa ja ohittaa, vaikka oppimisen vaikeudet luonnollisesti paljon huomiota  vaativatkin. Kun oppiminen on vaikeaa, on selvää, ettei koulun ja yhteiskunnan asettamiin ja vieläpä koko ajan kasvaviin ja muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen onnistu ilman tukea, mutta onneksi tämä kirja osoittaa, että keinoja kyllä löytyy ja tutkimustyö oppimisen vaikeuksien parissa jatkuu. 

Suosittelen Oppimisen vaikeudet -kirjaa todella lämpimästi erityisesti kaikille niille, jotka työskentelevät oppimisen vaikeuksia omaavien lasten kanssa - siis esimerkiksi opettajille, psykologeille ja kuntoutuksen ammattilaisille. Mielestäni teos tarjoaa hyödyllistä ja ajattelua avartavaa tietoa myös lasten vanhemmille ja kaikille muillekin oppimisesta ja sen tukemisesta kiinnostuneille.