Kirsi Tirri & Elina Kuusisto: Opettajan ammattietiikkaa oppimassa

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 121 s.

Digitaaliset oppimateriaalit ja sähköiset oppimisympäristöt asettavat uusia haasteita opettajille. Koulujen väliset erot oppimistuloksissa pakottavat tarkastelemaan oppimisen edellytyksiä moniarvoisessa yhteiskunnassa. Millainen on opettajan rooli eettisenä kasvattajana? Miten koulu ottaa huomioon erilaiset oppilaat ja heidän tarpeensa?

Opettajan ammattietiikkaa oppimassa kuvaa keinoja lisätä opettajan työn ja oppimisen mielekkyyttä. Opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta löytämään opiskeluunsa ja elämäänsä kestävä ja pitkäkestoinen tarkoitus. Yhteiskunnan vaatimusten edessä opettajaa kannattelee sisäistetty ammattietiikka, joka tuo mielekkyyden työhön.

Teos tarjoaa sekä tutkimustietoa että konkreettisia pedagogisia ideoita opettajan työn tueksi. Se soveltuu niin opettajille, vanhemmille kuin opettajaksi opiskelevillekin.

Oma arvioni: Tässä uutuuskirjassa tarkastellaan opettajan ammatin eettistä luonnetta opetuksen mielekkyyden näkökulmasta. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on aina auttaa jokaista oppijaa löytämään oma toimijuutensa ja vahvistaa sitä. Kysymys on kasvamaan auttamisesta, johon sisältyy myös oppilaiden elämäntarkoituksen kehittymisen tukeminen sekä opiskelussa että tulevaisuutta varten. Kirjassa teemaa käsitellään niin tutkimustietoon perustuen kuin konkreettisia pedagogisia ideoita tarjoten  - lukijoiden omaa ajattelua reflektoivia pohdintakysymyksiäkään unohtamatta. Kirjassa esitelty näkökulma on sekä yleisdidaktinen että koulupedagoginen. 

Suomessa opettajan ammatilla on vahva profession asema. Se edellyttää ammattietiikkaa ja ammattiin liittyvien eettisten haasteiden pohdintaa ja eettisiä ohjeita niiden kohtaamiseen. Suomalainen korkeasti koulutettu opettaja onkin eettinen ammattilainen, jolla on työssään paljon sekä vastuuta että vapautta.  Opettajan ammatissa oppimisen ja henkilökohtaisen kasvun tukeminen on keskiössä ja oppilaisiin sitoutuminen nousee ammattieettisesti tärkeimmäksi seikaksi. 

Oppimisen edistymisen ja toiminnan mielekkyyden kannalta on oleellista, että opettaja ja oppilaat jakavat yhteisiä ja kannustavia tavoitteita. Tirrin ja Kuusiston  mukaan opetuksen mielekkyyteen vaikuttavat puolestaan  ennen kaikkea eettinen herkkyys, kasvun ajattelutapa ja elämäntarkoituksen pohdinta, jotka ovat vahvasti läsnä työlleen omistautuneiden opettajien sisäistämässä ammatti-identiteetissä. Myös kulttuurisen ja muun erilaisuuden ymmärrys on tärkeää, kun yhteiskuntamme moninaistuu ja inklusiivinen kasvatusajattelu on viime aikoina voimistunut - ainakin teoriassa.  Tähän liittyen onkin hyvä muistaa, että opettajat ovat aina tulevaisuuteen kasvattajia. Tämäkin tosiasia asettaa omat haasteensa myös opettajankoulutukselle.  Teoksen kirjoittajat uskovat kuitenkin  siihen, että vahva ammattietiikka kannattelee opettajia kaikissa ammattitaitoa vaativissa ratkaisuissa ja tuo samalla mielekkyyttä opetukseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Opettajan ammattietiikkaa oppimassa -kirja täyttää mielestäni varsin mainiosti sen aukon, joka alan kirjallisuudessa on maassamme etenkin 2000-luvulla ollut. Siksi suosittelenkin tätä ajattelua avartavaa ja oman toiminnan reflektointiin kannustavaa teosta lämpimästi kaikille opettajille koulutusasteesta ja opetusvuosista riippumatta unohtamatta myöskään opetusalan tulevia ammattilaisia. Uskon sen auttavan meitä kaikkia sekä viihtymään työssämme että toimimaan kaikkien erilaisten oppilaidemme parhaaksi.