Kirja-arvio: Pia Olssonin Kaikki vähä erilaisii - Yläkoulun sosiaaliset suhteet

Kuten tiedämme, nuoret viettävät suuren osan ajastaan koulussa. Koulussa opitaan tietojen lisäksi sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta ja tänä päivänä aiempaa enemmän myös erilaisuuden kohtaamista. Etninen monikulttuurisuus, sukupuolikysymykset, harrastukset ja oppimistaidot sekä yhdistävät että erottavat nuoria toisistaan arjen kohtaamisissaan kouluyhteisössä. Kaikki vähä erilaisii - teos pohjautuu Olssonin etnografiseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin nuorten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita yläkoulussa heitä haastatellen ja havainnoiden. 

Ääneen pääsevät kirjassa vahvasti nuoret itse. He rikkovat aktiivisesti erilaisia rajoja - niin kulttuurisia, kansallisia kuin etnisiäkin. Kiinnostavaa on se, että vaikka eroista keskusteltaisiin kiivaasti, arkisissa tilanteissa niitä sen sijaan opitaan ohittamaan ja ylittämään. Koulu erilaisia ihmisiä kokoavana yhteisönä  mahdollistaa parhaimmillaan sen, että siellä opitut käytännöt siirtyvät myös koulun ulkopuolelle, jolloin sekä  asenteet, puhe että käyttäytyminen muuttuvat laajemminkin. 

Kaikki vähä erilaisii sopii mielestäni varsin hyvin oppikirjaksi yliopistoihin ja korkeakouluihin. Opiskelijoille teos valottaa selkeästi ihmistutkimuksen tekemisen perusasioita ja nuorten parissa työskenteleville se tarjoaa puolestaan kiinnostavan ikkunan erilaisten nuorten maailmaan ja etenkin heidän tapaansa olla vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa. Tällaisten lainalaisuuksien tunnistaminen auttaa aikuisia toimimaan positiivisten kohtaamistilanteiden mahdollistajina ja tukijoina. Monikulttuurisuus ja inklusiivinen kasvatusajattelu asettavat tähän omat haasteensa, joita tulevaisuuteen katsovassa koulussa ei voida enää ohittaa.    

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 326 s.