Marjatta Takala & Leila Kairaluoma (toim.): Lukivaikeudesta lukitukeen

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2019
Sivumäärä: 328 s.

Koulun alkutaipaleella lapset saattavat tuskailla lukemisen kanssa: kirjaimet eivät muistu mieleen, äänteet eivät yhdisty ja tavut tuntuvat törmäilevän toisiinsa. Tämä voi olla tavanomaista lukutaidon oppimiseen liittyvää työläyttä – tai sitten pulmat ennakoivat lukivaikeutta.

Lukemisvaikeudet vaikuttavat myös monen nuoren ja aikuisen elämään. Ilman sujuvaa lukutaitoa voi olla hankala selvitä lukemista vaativista arkisista tilanteista. Noin joka kymmenennen suomalaislapsen ja -nuoren lukutaito on riittämätön. Jotta lukemiseen voidaan tarjota tukea, lukivaikeus pitää tunnistaa ja arvioida luotettavin testein. Ennen kaikkea on osattava auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia selviämään lukivaikeuden kanssa.

Lukivaikeudesta lukitukeen tarjoaa tutkittua tietoa lukivaikeudesta ja käytännönläheistä opastusta siihen, miten ohjata ja tukea lasta, nuorta ja aikuista lukivaikeudessa. Kirjan kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja muut lukutaidon parissa työskentelevät.

Oma arvioni: Lukeminen on tärkeä taito niin koulunkäynnissä, opiskelussa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Nyky-yhteiskunta edellyttää aiempaa kriittisempää ja monimuotoisempaa lukutaitoa sekä nopeaa tiedonkäsittelyä. Lukutaidon kehittyminen vaatii harjoittelua. Lukemaan oppii siis lukemalla. Aina tämä ei kuitenkaan suju ongelmitta. Lohdullista on kuitenkin se, että apua on saatavilla, kunhan haasteet ja niiden syyt tunnistetaan. Kuntoutuksen ja opetuksen keinoilla vaikeuksia voidaan kompensoida ja ehkäistä ongelmien kasautuminen. Tekstien ymmärtäminen kehittyy onneksi läpi elämän. Lukivaikeuden kanssa voi oppia elämään. On jo korkea aika luopua siitä virhekäsityksestä, että lukivaikeus on merkki yksilön laiskuudesta tai tyhmyydestä. Se merkitsee vain sitä, että opetuksessa lukivaikeus tulee huomioida yksilöllisesti, jotta jokainen sen kanssa elävä voi saavuttaa tavoitteensa, pärjätä arjessa ja elää sellaista elämää kuin haluaa. 

Tässä tuoreessa ja monipuolisessa tietokirjassa lukivaikeuksia, lukiopetusta ja elämää lukivaikeuksien kanssa tarkastellaan sekä kotimaiseen että kansainväliseen tutkimustietoon pohjautuen ja käytännöllisiä vinkkejä tarjoten. Lukivaikeudesta tiedetään nykyään jo varsin paljon. Aiemmin painopiste on ollut pitkälti lasten lukivaikeuksissa, mutta tässä kirjassa on vahvasti esillä elämänkaariajattelu. Ja hyvä niin, sillä varhain alkanut lukivaikeus seuraa yleensä koko elämän. 

Teoksen toimittajien toiveena on, että kirjan lukeminen lisäisi ymmärrystä niin lukemisen moninaisuudesta ja sen merkityksestä kuin tuen tärkeydestäkin. Voin sanoa, että vaikka lukivaikeus on tullut itselleni tutuksi opintojen ja tutkimustyön kautta, tarjosi tämä teos paljon uutta tietoa minullekin. Suosittelen kirjaa siis lämpimästi kaikille lukemisen ja sen haasteiden parissa työskenteleville ja sellaisiksi aikoville. Lukemisen merkitystä ei voi liikaa korostaa, joten lukutaidon kehittämistäkään ei voi ohittaa. Kunpa jokainen ihminen ikään ja taitoihinsa katsomatta saisi kokea aitoa lukemisen iloa!