Erja Sandberg: Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 326 s.

Joustavasti ja pitkäjänteisesti tuettu oppimispolku on tärkeää jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tämä käsikirja tarjoaa käytännönläheistä apua yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimiviin ratkaisuihin.

Teoksessa tarkastellaan laadukkaan pedagogisen tukemisen periaatteita, pedagogisten suunnitelmien laadintaa ja suunnitelmien viemistä arjen työkaluksi. Kirjassa käydään läpi tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, tunnetaitojen ja hahmottamisen vaikeuksia. Lisäksi pureudutaan lukemisen ja kirjoittamisen sekä matemaattisten taitojen valmiuksiin.

Teos on suunnattu kaikille perusopetuksen ja toisen asteen opettajille, ohjaajille ja rehtoreille sekä vanhemmille.

Oma arvioni: Tämä kirja jatkaa sitä, mihin Sandbergin edellisessä kirjassa jäätiin. Kirjat onkin suunniteltu pariksi. Kirjalla halutaan lisätä ymmärrystä pedagogisen tuen tarpeen taustoista. Tämä kirja pohjautuu vahvasti taitoajatteluun ja nojautuu luonnollisesti suomalaiseen opetusta ja koulutusta ohjaavaan lainsäädäntöön. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on paljon valmiuksia ja taitoja ja jokainen heistä tarvitsee yksilöllistä tukea. Tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja tunnetaitojen haasteet nousevat tässä teoksessa vahvasti esille, samoin hahmottamisessa ja oppimisessa ilmenevät monenlaiset pulmat. Ratkaisukeskeisyys, jonka tulisi olla erottamaton osa koulun toimintakulttuuria, kulkee punaisena lankana kaikkien pedagogisen tuen osa-alueiden läpi, sillä se mihin keskitymme, yleensä vahvistuu. Jokaisen opettajan tehtävänä on tehdä laadukasta työtä ihan jokaisen oppilaan ja opiskelijan kanssa riippumatta siitä, mistä tuen tarve johtuu. On hyvä lähteä liikkeelle ajatuksesta, että kaikkien kanssa voidaan päästä eteenpäin. 


”Varhaisessa vaiheessa käynnistetyt riittävät, laadukkaat ja tavoitteelliset tukitoimet maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin pitkällä jatkumolla. Laadukkaan opetuksen ja koulutuksen arvoperusta muodostuu paljolti laadukkaasta pedagogisesta toiminnasta sekä kunnan ja valtion yhteisistä riittävistä panostuksista siihen.”


Näin jokainen koulutuksen ammattilainen voi tehdä parhaansa jokaisen lapsen ja nuoren hyväksi ja vahvistaa osaltaan heidän hyvinvointiaan. Yhdenvertaisuus, osallisuus, oikeus oppia ja nähdä edistymisensä kuuluu kaikille, ollaan sitten peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa. Jokaista oppijaa arvostava ja kunnioittava, ratkaisukeskeinen ja vahvuusperustainen vuorovaikutus on avain laadukkaaseen pedagogiseen tukeen kouluasteesta riippumatta, ja pedagogiset asiakirjat toimivat karttoina oppijoiden tukemiseen ja ne ovat samalla myös kouluarkeen linkittyviä työvälineitä. 

Sandberg pohtii kirjassaan myös oppivelvollisuuden laajentamista, eli oppivelvollisuusiän nostamista 18 vuoteen, ja sen merkitystä pedagogisessa tukemisessa. Kirjan keskeisimmän sisällön muodostavat kuitenkin monenlaiset lasten ja nuorten kehittyvät taidot perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa sekä käytännönläheiset neuvot ja vinkit em. taitojen tukemiseen pedagogisin keinoin. Uskon, että tämän kirjan lukeminen saa opetustyötä sydämellään tekevät pohtimaan, kuinka oppilaita ja opiskelijoita voitaisiin tukea vieläkin paremmin. Se vaatii niin intoa, iloa, sinnikkyyttä kuin rohkeuttakin, mutta jokaisen nuoren rakentaminen entistä vahvemmaksi ja osaavammaksi on taatusti todella palkitsevaa. Pedagoginen tuki perusopetuksessa ja toisella asteella -teos tarjoaa hyödyllistä tietoa myös lasten ja nuorten vanhemmille. Suosittelen. 

P.S. Jos luet Erja Sandbergin (2021) pedagogista tukea eri kouluasteilla käsittelevät kirjat peräkkäin, sinusta tuntuu, että niissä toistetaan samoja asioita. Niin osin tehdäänkin. Mutta niinhän sitä sanotaan, että kertaus on opintojen äiti…