Aila-Leena Matthies, Anu-Riina Svenlin & Kati Turtiainen: Aikuissosiaalityö – Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus

 

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2021
Sivumäärä: 349 s.

Aikuissosiaalityö on yhteiskunnallisesti merkittävä kenttä, jota ajankohtaiset ilmiöt työttömyydestä maahanmuuttoon muovaavat. Aikuisten parissa tehtävällä työllä on välillisiä vaikutuksia myös lapsiin ja vanhuksiin.

Teos tarjoaa tutkittua tietoa aikuissosiaalityön keskeisistä ilmiöistä. Se esittelee kokonaisvaltaisen teoreettisen mallin, jonka avulla voidaan tulkita ja kehittää aikuissosiaalityön vaikuttavuutta. Analyysin kohteena ovat aikuissosiaalityön yhteiskunnallinen konteksti ja asiakkaiden elämäntilanne, moniammatillinen ja asiakkaan oma toimijuus, työn sisältö eli interventiot sekä mekanismit ja vaikutukset.

Aikuissosiaalityö on suunnattu erityisesti sosiaalityön ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille, minkä lisäksi se toimii yleisempänä läpileikkauksena tästä yhteiskuntapolitiikan alueesta. Teos herättelee myös keskustelua tulevaisuuden aikuissosiaalityöstä ja sen asiakkaiden asemasta suhteessa yhteiskunnan eriarvoistaviin rakenteisiin.

Oma arvioni: Tämän tuoreen ja monisärmäisen teoksen artikkelissa käsitellään monipuolisesti niin aikuissosiaalityön kontekstia, toimijoita, interventioita, työssä vaikuttavia mekanismeja kuin vaikutuksia ja vaikuttavuuttakin. Teoksen läpi kulkevia keskeisiä teemoja ovat ihmisoikeudet, osallisuuden edistäminen, monitoimijainen yhteistyö ja sosiaalityön teoriapohjan jäsentäminen KAIMer-teoriaa kehikkona käyttäen. Kirjan epilogissa teoksen toimittajat pohtivat vielä aikuissosiaalityön tulevaisuuden näkymiä. He tulevat pohdinnassaan siihen tulokseen, että aikuissosiaalityön on perustuttava tietoon. Näin ollen sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus hakeutua parhaan mahdollisen tiedon äärelle ja heidän tulee myös osallistua sen tuottamiseen ja soveltamiseen. 

Teoksen artikkelit valottavat mielestäni todella  hyvin sitä, kuinka laaja, kompleksinen ja monenlaista osaamista vaativa aikuissosiaalityön tehtäväkenttä on. Itselleni sosiaalityötä opiskelleena ja vammaispalvelujen asiakkaana kiinnostavinta luettavaa olivat artikkelit, joissa tarkasteltiin asiakasosallisuutta aikuissosiaalityön asiakassuhteessa sekä sosiaalityön asiakkaita ja nimby-ilmiötä. Suosittelen teokseen tutustumista lämpimästi kaikille sosiaalialalla toimiville ja tuleville ammattilaisille.