Noora Heiskanen & Marja Syrjämäki (toim.): Pienet tuetut askeleet – Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2022
Sivumäärä: 307 s.

Toimiva tuki on lapsen oikeus. Tuen toteuttamiseen tarvitaan osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Varhaiskasvatuksen tukiuudistuksen tavoitteena on tarjota ammattilaisille selkeät toimintamallit, joiden avulla jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen. 

Teoksessa tarkastellaan tutkimusperustaisesti ja käytännönläheisesti tuen käytäntöjä. Kirjoittajat paneutuvat säädösperustaan, tuen suunnittelun ja päätöksenteon prosesseihin sekä tuen konkreettiseen toteuttamiseen lapsen arjessa. Kirjassa käsitellään myös muita lapselle tarjottavan tuen keskeisiä rakennuspalikoita, kuten yhteistyötä, työn ja inkluusion johtamista sekä yhteisen vastuunoton merkitystä. 

Kirjan keskeinen teema on toimintakulttuurin ja tukeen liittyvien toimintatapojen kehittäminen pitkäjänteisenä prosessina. Teos on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alan opiskelijoille ja koulutuksen järjestäjille. 

Oma arvioni: Tämän monipuolisen ja tuoreen asiantuntija-artikkeleista koostuvan teoksen kantavana ajatuksena on, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas ja hänellä on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tuki ei saisikaan missään tapauksessa olla onnen varassa tai kiinni esimerkiksi huoltajien aktiivisuudesta. 

Tämän kirjan tekstit antavatkin varhaiskasvatuksessa työskenteleville hyviä eväitä toimivan tuen ja yhteistyön toteuttamiseen. Mukana olevat esimerkit osoittavat, ettei onnistuneen inklusiivisen varhaiskasvatuksen tarvitse jäädä vain utuiseksi unelmaksi. Oleellista on, että kaikki yhteisön jäsenet sitoutuvat toimimaan jaettujen arvojen ja käytäntöjen mukaisesti, ja ovat valmiita niin reflektoimaan kuin kehittämäänkin omaa työtään. Tuen toteuttamisesta ovat vastuussa kaikki. Vaikka etenkin inkluusion yhteydessä puhutaan usein resurssien riittävyydestä, tai oikeastaan niiden riittämättömyydestä. Kysymys on kuitenkin ennen kaikkea siitä, että käytettävissä olevilla resursseilla tehdään paras mahdollinen. 

Kaiken kaikkiaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat siis paljon vartijoina, kun mietitään pienten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Työnsä ja jaksamisensa tueksi he tarvitsevat jatkuvasti lisää tietoa, ja tämä kirja vastaa mielestäni osaltaan varsin hyvin etenkin siihen, kuinka kolmiportaista tukea ja monialalista tiimityötä on mahdollista toteuttaa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Itse ilahduin kovasti myös vanhempien "puheenvuoroista". Ja tiedonjanoisille lukijoille artikkelien lähdeluettelot tarjoavat runsaasti lisää luettavaa teoksessa käsitellyistä teemoista. 

Suosittelen tätä lukijaystävällisesti kirjoitettua teosta lämpimästi kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja alan tuleville ammattilaisille unohtamatta myöskään kaikkia muita lasten tukemisesta kiinnostuneita.